Findest B.V., located at Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081HV, Noord-Holland, The Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
Contact details:
https://findest.eu
Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081HV, The Netherlands
+31208932700

Personal data that we process

Findest B.V. processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:
- E-mail address
- IP-address
- Data and information about your activities on our website
- Internet browser and device type

Special and/or personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about their children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at privacy@findest.eu and we will delete this information.

With what purpose do we collect personal data

Findest B.V. processes your personal data for the following purposes:
- To offer you the possibility to create an account
- To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services
- Findest B.V. follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.

Automated decisions

Findest B.V. does not make decisions based on automated processing/decisions involving matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of Findest B.V.).

Storage terms personal data

Findest B.V. does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use a maximum retention period of 1 year of the personal data required to create an account and to be able to use the service. We also use a maximum retention period of 1 year of data which stores the use of the service, after that period the data is anonymized. This data is used to improve the service based on usage.

Sharing personal data with third parties

Findest B.V. only provides personal data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies or comparable techniques we use

Findest B.V. uses functional, analytical and tracking cookies. Findest B.V. uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we use cookies that keep track of your surfing behavior so that we can optimize the website based on usage. On your first visit to our website, we inform you about these cookies and ask for permission to place them. You can delete cookies previously saved via the settings of your browser.
Third parties also use cookies on this website. This is Google which is used for Analytics. Below an overview: Cookie: Google Analytics Name: NID Function: Analytical cookie that measures website visits Retention period: 1 year

Data access, adjustment and deletion

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to process data or to object to the processing of your personal data by Findest B.V. and you have the right for data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to privacy@findest.eu. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and social security number (and/or similar identifier) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Securing your personal data

Findest B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via privacy@findest.eu

Findest B.V., gevestigd aan Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081HV, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://findest.eu
Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081HV, The Netherlands
+31208932700

Persoonsgegevens die wij verwerken

Findest B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@findest.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Findest B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Findest B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Findest B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Findest B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Findest B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 1 jaar van de persoonsgegevens welke nodig zijn om een account aan te maken en de service te gebruiken. Wij hanteren ook een maximale bewaartermijn van 1 jaar van data waarmee het gebruik van de service wordt bijgehouden waarna de data wordt geanonimiseerd. Deze gegevens worden gebruikt om de service te verbeteren op basis van gebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

Findest B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Findest B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Findest B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we de website kunnen optimaliseren op basis van gebruik. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kan alle cookies die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit is Google welke wordt gebruikt voor Analytics. Hieronder een overzicht: Cookie: Google Analytics Naam: NID Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Findest B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@findest.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Findest B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Findest B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@findest.eu